Peak Maroon #317   Aspen,Colorado

Maroon Lake, Autumn. Photo © copyright by Stan Rose.

 « Mountains  « Colorado  « Northwest