Skolai Moonrise #144   Wrangell Mountains, Alaska

Wrangell Mountains, Alaska. Photo © copyright by Stan Rose.

 « Mountains  « Elsewhere